Nyheter, för vem?

Nyheter, för vem?

Vem skulle få läsa och vad?

De första publikationerna som kan definieras som ”nyheter” kom från den styrande kyrkan. Dessvärre, för kyrkans del, kom också detta att få förödande

konsekvenser. I och med att allt fler blev läs- och skrivkunniga ökade också intresset för att ta del av andra skrifter, andra åsikter, än den som kyrkan och Bibeln bistod med. Kyrkan kom att förbjuda, bland annat i Sverige, ett antal nya skrifter och publikationer som kungen ansåg skulle skada befolkningen allvarligt och leda till ödesdigra konsekvenser.

Martin Luther

Martin Luther tog fasta på detta, i egenskap av dels en kyrkoreformator samt kulturpersonlighet så ledde hans bibelöversättningar till det motsattamot vad kyrkan hade önskat. Samtidigt som Luther uppmanade till en kyrklig reformation uppmuntrades också människorna, för första gången, att tänka och välja själva i sina liv. Även om Luther var en kyrkans man ansåg han ändå att det fanns en avgörande skillnad mellan tro och vetande och att det ena inte nödvändigtvis måste utesluta det andra. Luther genomförde både reformer och bidrog till en grundläggande förändring för samhället och för att läsa vidare om de kompicerade relationerna mellan vetenskapen och kyrkan Detta var i direkt polemik med vad kyrkan hade sagt till befolkningar runt om i världen och idag vet vi ju hur det gick.

dante