Runskrift och hieroglyfer

Runskrift och hieroglyfer

Behovet av kommunikation blir till skrift

Behovet av kommunikation har varit grundläggande för människan sedan många tusen år före Kristus och långt innan tryckpressen såg dagens ljus. Tidiga varianter av skrift och kommunikation finns bevarade i form av runskrift och hieroglyfer exempelvis. Dessa användes dels för att underhålla och föreviga men också för att sprida faktiska nyheter. Runskriften kom att användas främst i Norden och norra Europa och dessa finns än idag bevarade. De flesta skrifter är idag översatta och tydda men det finns också ett antal runskrifter som än inte blivit översatta. Det huvudsakliga syftet tycks ha v

arit att försöka förmedla det som var mest angeläget; lyckade jakter, lyckade erövringar men också anekdoter och mytologiska berättelser.

På samma sätt användes hieroglyferna. Också dessa skriftspråk är i dag i huvudsak översatta och tolkade men även här finns skrifter som vi inte har kunnat tyda. Det tycks som att egypterna, likt de fornnordiska befolkningarna, använt hieroglyfer för att kommunicera och meddela framgångar som motgångar. Kungars och drottningars berättelser har bevarats till eftervärlden och kan i vissa fall beskådas än idag. Det finns mycket mer att läsa om detta

Utvecklingen av skriftspråket

Det finns dock skriftspråk och äldre former av bildspråk som vi än idag inte lyckats tyda och översätta. Till stor del beror detta på de få övriga bevarade kulturellt kopplade föremål som återfunnits från samma tid. Vi har helt enkelt små möjligheter att förstå text och bildspråket på grund av svårt bristfällig förkunskap. Vad dessa skrifter egentligen betyder är alltså okänt men det finns givetvis ett antal teorier men de är än så länge obekräftade eller overifierade. Men det var också dessa gamla skrift- och bildspråk som ledde till utvecklingen av de olika skrivspråk vi känner till idag. Också siffror har sin början i dessa gamla fornskrifter och även siffersystem är viktigt för människan idag. Till stor del är det sumeriska skriftspråket inte helt översatt och många fornlämningar från den perioden ligger och väntar på att bli tydda och översatta. På samma sätt finns det återfunna skrifter i bland annat Grekland som heller aldrig, med all säkerhet, har blivit översatta och tydda korrekt. Vi har helt enkelt en stor skriftskatt som väntar på att tydas av oss idag. Sifferspråket anses i stort vara översatt och tolkat i de lämningar som återfunnits.

 

 

dante